Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Nijenhuis & Lamers Advocaten: de eenmanszaak ‘Mr. Nijenhuis, Advocaat’, gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. Hierna: ‘de eenmanszaak’.

2. Cliënt: degene met wie de eenmanszaak een overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening heeft.

3. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) –exclusief verschotten (4) en omzetbelasting (5) –die de cliënt voor de uitvoering van de overeenkomst is verschuldigd.

4. Verschotten: de kosten die de eenmanszaak in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.

5. Omzetbelasting: de BTW van 21%.

II Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de eenmanszaak gesloten overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op vervolgopdrachten of aanvullende opdrachten van cliënt.

III Overeenkomst van opdracht

1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door de eenmanszaak is aanvaard. Aanvaarding vindt in ieder geval niet plaats, indien de identiteit van de cliënt onbekend is, met uitzondering van bijzondere omstandigheden. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan de eenmanszaak slechts worden vertegenwoordigd door aan de eenmanszaak verbonden advocaten en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.

2. De cliënt stemt ermee in dat de eenmanszaak de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de eenmanszaak, of zo nodig door derden die door de eenmanszaak zijn gekozen.

3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitgesloten.

IV Informatie

1. De cliënt is verplicht (op verzoek) alle informatie te overleggen die voor de behandeling van de zaak noodzakelijk zijnen/of redelijkerwijze door de cliënt verschaft kunnen worden.

2. Indien de cliënt in gebreke blijft, is de eenmanszaak gerechtigd de overeenkomst op te schorten en uiteindelijk te beëindigen. In geval van gesubsidieerde rechtsbijstand is de eenmanszaak gerechtigd de Raad voor Rechtsbijstand te verzoeken de rechtsbijstand te beëindigen.

V Declaratie

1.Voor de uitvoering van de overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met eventuele verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.

2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een periode langer dan 4 weken, tussentijds in rekening worden gebracht.

3. De eenmanszaak is steeds gerechtigd van de cliënt een betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

4. Indien de cliënt in gebreke blijft gedeclareerde bedragen te betalen, is de advocaat gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en uiteindelijk zelfs de overeenkomst te beëindigen.

5. In zaken die worden behandeld op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen, met uitzondering van eventuele verschotten.

VI Betaling

1. Alleen betaling door overmaking op het rekeningnummer van de betreffende advocaat leidt tot kwijting van de cliënt.

2. Contante betalingen worden alleen onder zeer bijzondere omstandigheden geaccepteerd. Deze bijzondere omstandigheden moeten door de cliënt kenbaar gemaakt worden.

3. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, mits anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente en eventuele incassokosten verschuldigd.

4. Indien de eenmanszaak invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering –met een minimum van10% van de openstaande declaraties –ten laste van de cliënt.

VII Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de eenmanszaak jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak heeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

2. Bij het inschakelen van derden door de eenmanszaak, zal de eenmanszaak steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De eenmanszaak is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval dat de eenmanszaak aansprakelijk is voor fout van door de eenmanszaak ingeschakelde derden (voorzover het gestelde onder 2 geen stand kan houden), voor het niet deugdelijk functioneren van door de eenmanszaak bij uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. Er zijn geen zaken uitgezonderd.

4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet bij opzet of grove schuld van de eenmanszaak en/of haar medewerkers.

5. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is Aon gevestigd te Nijmegen (6546 BB) op het adres Kerkenbos 1061.

6. De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd.

7. De financiële dekking van de verzekering is ¤ 1.500.000,- per aanspraak met een eigen risico van ¤ 2.500,- per aanspraak.

VIII Gefinancierde rechtshulp door de Raad voor Rechtsbijstand

1. Bij het verlenen van een opdracht verplicht cliënt zich om, indien aanspraak wordt gemaakt op gefinancierde rechtshulp, de daarvoor benodigde gegevens en een kopie van het identiteitsbewijs aan te leveren voorafgaande aan de te verlenen rechtsbijstand. Alleen in zeer bijzondere gevallen, kan hiervan worden afgeweken.

2. Voor alle werkzaamheden, die voorafgaande aan de datum van afgifte van een toevoeging worden verricht, kan van cliënt een voorschot verlangd worden, bijvoorbeeld ten hoogte van de laagst geldende eigen bijdrage.

3. Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van cliënt tot het moment waarop de Raad voor Rechtsbijstand een onvoorwaardelijke definitieve toevoeging heeft afgegeven.

4. De toevoegingsaanvraag wordt digitaal gedaan door de desbetreffende advocaat of diens medewerker in zijn opdracht. De informatie die de cliënt doorgeeft aan ons, geven wij door aan de Raad voor Rechtsbijstand. De cliënt blijft altijd verantwoordelijk voor deze informatie.

5. Bij de opdrachtbevestiging wordt een bijlage meegestuurd met enkele belangrijke punten die met een toevoeging gemoeid gaan. Er wordt van de cliënt verwacht dat hij reeds kennis heeft van deze informatie en de bijlage is dan ook te zien als niet meer dan een herinnering hieraan. Bij het aanvragen van de toevoeging stemt de desbetreffende advocaat ermee in dat de cliënt op de hoogte is van deze punten.

6. In geval van terugvordering van de Raad voor Rechtsbijstand dient de cliënt zich te wenden tot de Raad en niet tot de eenmanszaak. De Raad vordert immers terug op basis van belastinggegevens. De Raad zal cliënt vervolgens verwijzen naar de belastingdienst, omdat de belastinggegevens de bron zijn voor de Raad.

IX Ongebruikelijke transacties

1. De eenmanszaak is gerechtigd, zonder voorafgaande mededeling aan de cliënt, melding te doen aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van eventueel daarvoor in aanmerking komende handelingen die ter kennis van de eenmanszaak komen.

2. Indien de desbetreffende advocaat twijfels heeft bij een transactie van de cliënt, vraagt hij bij cliënt meer informatie op. De cliënt verschaft de nodige informatie, zoals bijvoorbeeld kopieën van identiteitsbewijs, gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister, etc.

3. Indien de cliënt de in 2 bedoelde gegevens niet verschaft, onthoudt de desbetreffende zich van verlening van diensten of legt de opdracht neer. De advocaat is dit ook verplicht ingevolge artikel 9 van de Verordening op de administratie en de financiële integriteit.

4. Contante betalingen boven 5000 euro per cliënt per jaar of ineens worden niet geaccepteerd zonder overleg. Over dergelijke betalingen dient eerst overlegd te worden met de Deken. In zeer uitzonderlijke gevallen en indien redelijkerwijze niet vooraf overlegd kan worden met de Deken, wordt achteraf overleg gevoerd met de Deken omtrent de betaling.

X Klachten

1. De eenmanszaak hanteert een interne klachtenprocedure. De procedure is te raadplegen op de website:www.nl-advocaten.nl. Op verzoek zal de klachtenregeling ter hand gesteld worden.

2. Indien de interne klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat voor de cliënt heeft geleid, kan de cliënt de klacht voorleggen aan de Deken in het arrondissement Gelderland. Voor overige informatie hierover wordt verwezen naar: www.advocatenorde.nl.

XI Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhoudingen tussen de eenmanszaak en de cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze rechtsverhoudingen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

XII Privacy

1. Onze privacy statement (zie website) is van toepassing op alle door de eenmanszaak gesloten overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Download de algemene voorwaarden